Pangkalahatang Impormasyon

Ang Civic Center Commons Initiative (Inisyatiba para sa Civic Center Commons o mga Pampublikong Lugar) ay stratehikong pagsusumikap na pinamumunuan ng Lungsod ng San Francisco at ng maraming katuwang nito upang mapasigla ng komunidad na nasa mga pangunahing pampublikong espasyo ng Lungsod, at upang makalikha ng konektado at bukas sa lahat na lugar na “commons (espasyo para sa lahat),” kung saan ang mga tao ay nakatira, nagtatrabaho, at bumibisita.

Ang Civic Center Commons (“the Commons”) ang kolektibong pangalan para sa UN Plaza, Civic Center Plaza, at Fulton Street na nasa pagitan ng Asian Art Museum at ng San Francisco Main Public Library. Ito ang mga espasyo kung saan madalas na nagtitipon-tipon ang mga taga-San Francisco upang maipahayag ang mahahalaga sa atin, at may napakahalagang papel na ginagampanan ang mga ito sa Lungsod kung saan lalong nagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay.

Nakikipagtrabaho na ang magkakapitbahay, organisasyon sa komunidad, at institusyong pangkultura sa mga ahensiya ng Lungsod, at sa mga taong madalas na pumupunta sa mga espasyong ito, at nang makapagdala ng mga instalasyon sa sining na may interaksiyon at istruktura sa paglalaro;, mas madalas na mga aktibidad at kaganapan , kasama na ang mga opsiyon sa pagkain at maiinom; at inobatibong pagkakasama para sa pagpapaunlad sa hanay ng mga nagtatrabaho.

Sa kasalukuyan, ikatutuwa na ng mga bisita sa “Commons” ang mga bagong lugar para kumain/uminom, pati na rin ang mga pang-araw-araw na atraksiyon at pagtitipon  [LINK] na nagawang posible ng inisyatiba para sa Civic Center Commons: ang Exploratorium sound installation na nasa UN Plaza, ang outdoor art gallery na katabi ng  Asian Art Museum, ang pop-up playground na nasa Civic Center Plaza, at ang mga puno na nababalot ng mapaglarong yarn wrapping installations. Sa susunod na taon, makikita natin ang pagkompleto sa Helen Diller Civic Center Playgrounds at sa  bagong kapihan, pati na rin ang disenyo para sa lugar sa pamamagitan ng  Civic Center Public Realm Plan (Plano ng Civic Center para sa mga Espasyong Magagamit ng Publiko).

Mga Stratehiya

Nangangailangan ang pagpapatupad ng bisyon para sa Commons ng ambisyosong kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensiya ng gobyerno at ng malawak na hanay ng mga katuwang, dahil ang Commons — na literal na naroroon sa mga sangandaan ng pinakabulnerableng populasyon ng Lungsod, at kinaroroonan din ng pinakamalaking yaman — ay kapwa sagisag o microcosm ng pinakamatitinding hamon ng ating Lungsod, at laboratoryo para sa ating hangarin ng lubusang pagdamay sa kapwa.

Nangangailangan din ito ng lapit na paunti-unti, dahil wala pang nakatakdang susundang daan para sa paglikha ng pampublikong espasyo na tunay na bukas para sa lahat. Sa pagkakasabi nito, ang pagkintal ng pakiramdam na ipinagkakapuri ang lugar, at ang pagbuo ng mga koneksiyon sa pagitan ng hindi magkakakilala sa pamamagitan ng mga natatanging atraksiyon, at ang pagsusumikap upang magkaroon ng ligtas at malinis na kapaligiran na may mga batayang katangian para higit na maging komportable ang lahat ng gumagamit ng mga espasyong ito, ang mga unang hakbang sa pakiramdam ng pagkakaroon ng pagmamay-ari sa lugar, na siyang makapagpapabago sa mga pang-araw-araw na karanasan sa kasalukuyan at makapagpapatuloy sa mga pagpapaganda sa pagdaan ng panahon.

Inorganisa ang Plano para sa Aksiyon (Action Plan) na ito batay sa apat na magkakaugnay na stratehiya na gumagana nang magkakasalikop upang maipatupad ang bisyon ng Inisyatiba: 1) lumikha ng mga mapupuntahan araw-araw; 2) mapahusay pa ang kalinisan at kaligtasan; 3) bumuo ng identidad kung saan mayroong pagkakaisa; at 4) magtayo ng istruktura para sa pamamahala.  Nakalarawan sa ibaba ang mga stratehiyang ito.

Bisitahin ang Commons

Nakapuwesto ang Civic Center Commons sa pangunahing lugar para sa transportasyon, kung saan nagsisilbi sa lugar ang mga linya ng BART at MUNI, at nang madali kayong makararating mula (o makapunta kahit saan) sa San Francisco. Napakaraming dilaw na taksi sa komunidad, kaya mabilis kayong makapupunta sa iba pang bahagi ng Lungsod. Alamin pa ang ibang impormasyon sa mga opsiyon sa transportasyon papunta at mula sa Commons. Kung magmamaneho kayo papunta sa palabas o pagtitipon, mayroon ding ilang garaheng mapaparadahan sa lugar. Alamin pa ang ibang impormasyon tungkol sa pagpaparada sa loob at sa paligid ng Civic Center Commons. Gusto ba ninyong madaling makapagbiyahe sa kabuuan ng San Francisco habang bumibisita sa lahat ng pangunahing atraksiyon? Pag-isipan ang pagkuha ng tiket sa tour bus (mga bus para sa paglilibot). Pahihintulutan kayo ng tour sa double-decker na bus na sumakay at bumaba sa mga pangunahing mapupuntahan sa kabuuan ng lungsod, kasama na ang Civic Center Commons. Alamin pa ang ibang impormasyon tungkol sa  mga tour bus na may mga hintuan sa lugar. Hindi ba kayo sigurado kung paano pumunta sa inyong destinasyon? Iniisip ba ninyo kung ano-anong interesanteng gawain ang nangyayari sa Commons ngayong araw na ito?  Magtanong sa magiliw na steward ng Civic Center Commons.

Pampublikong transportasyon at mga Taksi

BART

Para sa BART, lumabas sa Civic Center/UN Plaza Station.Titigil ang lahat ng linya ng BART sa estasyong ito.
Iba pang impormasyon tungkol sa BART: http://www.bart.gov/

MUNI

Para sa Muni Metro, tumitigil ang lahat ng linya ng Muni na nasa ibaba ng lupa o underground (J, K, L, M, N, T) sa Civic Center/UN Plaza Station at tumitigil ang streetcar na F sa may Market Street, sa 7th, 8th at 9th St. Karaniwan nang tumatakbo ang Muni hanggang hatinggabi araw-araw.

Ang pinakamalalapit na linya ng bus ng Muni ay 5, 5R, 6, 9, 19, 21, 47, 49, at 7.

Iba pang impormasyon tungkol sa Muni: https://www.sfmta.com/

TAKSI

Yellow Cab Cooperative
415-333-3333
www.yellowcabsf.com
Mobile App: SFYellowCab

Iba pang impormasyon tungkol sa mga taksi: www.sfmta.com/getting-around/taxi

Pagpaparada

PAGPAPARADA SA KALYE

May makukuhang limitadong pagpaparada sa kalye sa paligid ng Civic Center Commons. Ipinatutupad ang paggamit sa mga metro para sa pagpaparada mula Lunes hanggang Sabado. Gumagana ang mga metro mula 9am hanggang 6pm.

Iba pang Impormasyon tungkol sa pagpaparada sa kalye:  www.sfmta.com/getting-around/parking

MGA GARAHE

Performing Arts Garage
360 Grove St.
(415) 252-8238

Civic Center Plaza Garage
355 McAllister St.
(415) 863-1537

UC Hastings Parking Garage
376 Larkin St San Francisco
(415) 355-9618

Trinity Plaza Apartments
1169 Market St. at 8th St.
(415) 621-6562

City Park Archstone Fox Plaza Garage
1390 Market St
(415) 626-5095

Tour Buses (Mga Bus para sa Paglilibot)

Magbiyahe papuntang Civic Center Commons at iba pang pangunahing atraksiyon sa San Francisco, sakay ng tour bus.

City Sightseeing
https://www.city-sightseeing.us/categories/all-san-francisco-tours

(415) 440-8687

info@city-sightseeing.us

City Tour (by Grayline)
http://www.grayline.com/things-to-do/united-states/san-francisco/

1-800-472-9546

info@grayline.com

Big Bus Tours
https://www.bigbustours.com/en/san-francisco/san-francisco-bus-tours/

(855) 854 8687

Makisangkot

Para sa impormasyon tungkol sa inisyatiba para sa Civic Center Commons o para makisangkot sa pagsusumikap na ito, pakikontak ang Tagapamahala ng Proyekto (Project Manager) para sa Civic Center Commons, na si Julie Flynn sa Julie.a.flynn@sfgov.org o sa 415-575-9057. Kung interesado kayo sa pag-iisponsor ng mga pagtitipon sa Civic Center Commons at gusto ninyo ng tulong mula sa aming mga katuwang, pakikontak si Yennga Khuong sa khuong@sfciviccenter.org o sa 415-658-7979.

Mga Kaugnay na Inisyatiba.

Bubuo ang  Plano para sa mga Espasyong Magagamit ng Publiko (Public Realm Plan) ng Civic Center  ng iisang bisyon para sa pangmatagalang pagpapaganda sa mga plaza, kalye at iba pang pampublikong espasyo ng Civic Center. Ang planong ito ay pagsusumikap ng iba’t ibang ahensiya at pinamamahalaan ng Departamento sa Pagpaplano (Planning Department), katuwang ang maraming ahensiya ng lungsod, kasama na ang San Francisco Public Works (Pampublikong Konstruksiyon), San Francisco Municipal Transportation Agency (Ahensiya para sa Munisipal na Transportasyon), San Francisco Recreation & Parks (Paglilibang at mga Parke), San Francisco Real Estate Division (Dibisyon para sa mga Ari-ariang Lupa at Gusali), San Francisco Public Utilities Commission (Komisyon para sa mga Pampublikong Serbisyo sa Koryente, Gas, at Tubig), San Francisco Arts Commission (Komisyon para sa Sining), and the Office of Economic and Workforce Development (Opisina para sa Pang-ekonomiya at Pangmanggagawang Pag-unlad). Bahagi ang Public Realm Plan (Plano para sa mga Espasyong Magagamit ng Publiko) ng mas malawak na inisyatiba para sa Civic Center ng Lungsod, at nang mapaganda pa ang lugar, kapwa bilang espasyo para sa mga pagtitipon ng komunidad, at pampublikong commons ng lahat ng taga-San Francisco. Bisitahin ang  Civic Center Public Realm Plan Page para alamin pa ang tungkol dito, kasama na ang nalalapit na oportunidad para sa pakikipag-ugnay sa komunidad.